Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2020

onehitonekiss
20:16
1264 b04b
onehitonekiss
20:06
2689 8a5d 500
Reposted from0 0
onehitonekiss
20:04
6736 1def 500
Reposted fromPoranny Poranny

February 23 2020

onehitonekiss
19:54
0902 e429 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin

February 21 2020

onehitonekiss
22:18
Zaprzątał moje myśli ten wielki cud, jakim jest przemiana i przemiana samego siebie. A był w naszym mieście pewien trędowaty. - Pokażę ci otchłań - powiedział mi ojciec. I zaprowadził mnie na przedmieścia, graniczące z polem jałowym i brudnym. Wokół pola biegło ogrodzenie, a pośrodku stała niska chata, gdzie mieszkał trędowaty, odcięty w ten sposób od innych ludzi. - Czy myślisz - spytał ojciec - że on będzie wył z rozpaczy? Przyjrzyj mu się, kiedy wyjdzie, jak będzie ziewał. Identycznie jak człowiek, w którym umarła miłość. Identycznie jak ten, którego złamało wygnanie. Posłuchaj, co ci powiem: wygnanie nie rozdziera człowieka, ono go niszczy powoli. Taki człowiek karmi się snami, podejmuje grę, ale stawki równe są zeru. Dostatek przestaje mieć dla niego jakiekolwiek znaczenie. Jest królem, ale w królestwie cieni.- Tylko zetknięcie się z koniecznością - mówił ojciec - niesie ocalenie. Nie ma gry, jeśli nie ma stawek. Sny nie wystarczą, choćby dlatego, że sny nie stawiają oporu. Te armie, które w pustych snach wysyła do walki młodość, niosą rozczarowanie. Pożytek daje to, co stawia opór. Nieszczęściem trędowatego nie jest fakt, że jego ciało gnije, ale że nic nie stawia mu oporu. Jest zamknięty, osiadły wśród swoich zapasów. Mieszkańcy miasta przychodzili nieraz przyglądać mu się. Gromadzili się dokoła pola jak ludzie, którzy wspięli się na szczyt góry i pochylają się nad kraterem wulkanu. Bledną słysząc, jak pod ich stopami glob ziemski przygotowuje się do kolejnych wybuchów. Tłoczyli się więc dokoła terenu, gdzie mieszkał trędowaty, jak dokoła tajemnicy. Ale nie było tu żadnej tajemnicy. - Nie wyobrażaj sobie tego, czego nie ma - mówił ojciec. - Nie myśl o jego rozpaczy, o tym, jak w bezsenne noce załamuje ręce, jaki gniew w nim wzbiera przeciw Bogu, przeciw niemu samemu czy ludziom. Nie ma w nim nic poza nasilającą się pustką. Czy coś jeszcze łączy go z ludźmi? Oczy mu wypłynęły, ręce wiszą bezwładnie jak suche gałęzie. Z miasta dobiega do jego uszu tylko daleki gwar. Życie jest dla niego tylko zamglonym widowiskiem. Ale   czym   jest   widowisko?   Niepożywnym   pokarmem.   Żyć   można   tylko   tym,   co   się przetwarza. Nie daje życia to, co jest złożone w człowieku jak w magazynie. Trędowaty mógłby żyć, gdyby poganiał konia, dźwigał kamienie i brał udział w budowaniu świątyni. Ale on wszystko dostaje gotowe.
Weszło z czasem w zwyczaj, że wzruszeni jego niedolą mieszkańcy przychodzili codziennie i poprzez pale, które jeżyły się na granicy pola, rzucali do środka dary. Trędowaty był więc odziany i obsłużony jak idol. Przynoszono mu najsmaczniejsze jedzenie. A w dni świąteczne nie brakło mu nawet muzyki. A przecież, choć potrzebował tych wszystkich ludzi,sam nie był potrzebny nikomu. Wszystko miał do swojej dyspozycji, ale nie miał nic do zaofiarowania. - Jest jak drewniane bożki, obwieszone cennymi wotami - mówił ojciec.-   Wierni   zapalają   przed   nimi   lampki.   Wśród   woni   składanych   ofiar   głowy   ich przystraja się w drogie kamienie. Ale powiadam ci, tłum, który składa przed nimi złote bransolety i klejnoty, coś uzyskuje, podczas gdy drewniany bożek, jak był, tak i pozostanie drewnem. Niczego nie przetwarza. A drzewo wtedy żyje, kiedy bierze w siebie ziemię i przekształca ją w kwiaty.
— Twierdza XXVI
Reposted byzupazogorkiem zupazogorkiem

February 20 2020

onehitonekiss
15:56
2231 6255 500
Reposted fromtfu tfu viaworthit worthit

February 19 2020

onehitonekiss
21:13
2844 fedc
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

February 15 2020

onehitonekiss
18:03
3703 2a4e
Reposted fromteijakool teijakool viakoskoss koskoss

February 14 2020

onehitonekiss
22:10
8521 e103 500
Reposted fromhrafn hrafn viairmelin irmelin

February 09 2020

onehitonekiss
18:49
5158 182b 500
Reposted frombabyface babyface viatentacleguy tentacleguy

February 08 2020

onehitonekiss
20:37
Panie, wiem, że piękne jest każde pragnienie. Pragnienie wolności i pragnienie dyscypliny. Chleba dla dzieci i chleba składanego w ofierze. Nauki, która szuka, i szacunku,który godzi się na świat i kładzie fundamenty. Pragnienie hierarchii, które oddaje boską cześć, i pragnienie uczestnictwa, które rozdziela. Pragnienie czasu, który pozwoliłby na medytację, i pracy, która pochłania czas. Miłości duchowej, która umartwia ciało, a człowieka porywa wzwyż, i miłości litościwej, która leczy rany ciała. Pragnienie budowania przyszłości i ocalenia przeszłości. Wojny - która sieje ziarno, i pokoju - który zbiera plony.Ale te przeciwieństwa istnieją tylko w sferze języka, a ilekroć człowiek wzniesie się trochę, ogląda je z wysoka. I przeciwieństwa przestają istnieć.Panie, chciałbym szlachetności moich wojowników i piękna świątyń ; bo ludzie w tym się odnajdują i to nadaje sens ich życiu. Ale dzisiejszego wieczoru przechadzając się po mojej ukochanej pustyni, spotkałem małą zapłakaną dziewczynkę. Podniosłem jej twarzyczkę ku sobie, żeby jej zajrzeć w oczy. I jej smutek oślepił mnie. Jeżeli nie poznam tego smutku,odrzucę jakąś cząstkę świata i moje dzieło nie będzie dokończone. To nie znaczy, że odwracam się od moich szczytnych celów - ale chcę pocieszenia dla tego dziecka! Bo tylko wtedy świat będzie uzdrowiony. Bo i ono także jest o i ono także jest znakiem świata”.
— Twierdza XIV

February 06 2020

onehitonekiss
21:06
1820 dea6
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaoskus oskus
onehitonekiss
20:59
1833 5093 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer via0 0

February 04 2020

onehitonekiss
20:02
9928 bb8f
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion

February 02 2020

onehitonekiss
11:12
6594 c14d 500
Reposted fromSalvator84 Salvator84 viakokoloko kokoloko

January 30 2020

onehitonekiss
15:48

January 29 2020

onehitonekiss
20:05
onehitonekiss
19:29
onehitonekiss
19:19
8500 59ff 500

January 28 2020

onehitonekiss
22:44
9880 9ccb 500
Reposted fromkarahippie karahippie viayouaresonaive youaresonaive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl