Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

onehitonekiss
18:54
1323 834d
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viaMaryiczary Maryiczary
onehitonekiss
18:52
2532 10f0
Reposted fromnazarena nazarena viawanderlustgirl wanderlustgirl

November 30 2017

onehitonekiss
20:50
6253 3884
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viaInfelice Infelice

November 28 2017

onehitonekiss
22:25
H.P. Lovecraft, ladies nad gentlemen.

November 26 2017

onehitonekiss
13:34
0029 4651
Reposted fromGIFer GIFer viabeeth beeth
onehitonekiss
13:02
0781 0ff3
Reposted fromkarahippie karahippie viawasnae wasnae

November 20 2017

onehitonekiss
17:20
Reposted fromFlau Flau viawasnae wasnae

November 19 2017

onehitonekiss
20:30
2458 c355 500
Reposted fromkrzysk krzysk

November 16 2017

20:05
4486 c6a8 500

zzzze:

Ilse Bing
Snapping my reflection in antique shop window, rue de l'Odéon, Paris, 1952
Silver print.

Reposted fromSuzi Suzi viabeeth beeth

November 15 2017

onehitonekiss
21:56
6970 524d 500
Reposted fromdojenka dojenka viabeeth beeth
onehitonekiss
21:53
onehitonekiss
13:49
7172 4054 500
Reposted fromtfu tfu viaflowerstandman flowerstandman
onehitonekiss
11:31
0380 7030 500
Reposted fromflowerstandman flowerstandman viayanek yanek

November 11 2017

21:59
7971 4a7e
Reposted byhash hash

November 09 2017

onehitonekiss
21:35
7314 dacc 500
Reposted fromkaiee kaiee viaSapereAude SapereAude

November 02 2017

onehitonekiss
14:42

Luigi Pirandello - Świętej Pamięci Mattia Pascal

Nie zmieniające się warunki mego bytowania podsuwały mi wtedy myśli nagłe, dziwaczne, będące niemal przebłyskami szaleństwa. Zrywałem się na równe nogi, jakbym je chciał z siebie strząsnąć i zaczynałem przechadzać się wzdłuż brzegu, patrzącm jak morze gdzieś tam w głębi pędzi bez wytchnienia swoje znużone, senne fale, patrząc także na piaszczysty opustoszały brzeg, a przy tym wykrzykiwałem wygrażając pięściami:
- Czemuż to tak? Czemu?
I już po chwili miałem mokre nogi.
Morze posyłało wtedy jakąś dalej sięgającą falę, ażeby mnie upomnieć:
"No i widzisz, mój drogi, ile się zyskuje takimi pytaniami 'czemu?'. Ma się mokre nogi. Wracaj do swojej biblioteki.
onehitonekiss
14:28

Luigi Pirandello - Świętej Pamięci Mattia Pascal

W traktacie o drzewach Giovan Vittoria Soderiniego można przeczytać, ze owoce dojrzewają "po części z gorąca, a po części z chłodu, jako że ciepło, co potwierdza się we wszelkich dziedzinach, osiąga siłę przez skontrastowanie z tym drugim elementem i dopiero wówczas staje się przyczyną dojrzewania". Nie wiedział zatem Giovan Vittorio Soderini, że handlarze owocami znają oprócz ciepła inny jeszcze sposób na dojrzewanie. Aby móc wystawić jak najwcześniej towar na kramach i sprzedawać go po wyższej cenie, zrywają owoce - jabłka, brzoskwinie i gruszki - zanim staną się zdrowe i smaczne i doprowadzają je do dojrzałości stosując obijanie.
W taki też sposób osiągnęła dojrzałość moja dusza, wciąż jeszcze zupełnie niedojrzała

October 27 2017

onehitonekiss
22:26
Reposted fromlugola lugola viadaguch daguch
onehitonekiss
22:19
1740 ac96 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion

October 24 2017

19:59
9493 b15d 500
Reposted fromdivi divi viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl